Regulamin publikacji w kwartalniku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej Prenatal Cardiology Kardiologia Prenatalna

Regulamin publikacji w kwartalniku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej „Prenatal Cardiology”

 1. W kwartalniku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej - „Prenatal Cardiology” prezentowane są prace poglądowe i kazuistyczne, oryginalne (doświadczalne, kliniczne, laboratoryjne) – z szeroko rozumianej medycyny prenatalnej, komentarze dotyczące obszaru prawa i medycyny oraz materiały publicystycznoinformacyjne, m.in sprawozdania ze zjazdów, wywiady z przedstawicielami środowisk medycznych, recenzje książek, listy do Redakcji, i inne. Pismo ma charakter naukowy, informacyjny i edukacyjny.
 2. Tematyka prac obejmuje wszelkie zagadnienia związane z wadami i chorobami płodów, zagadnienia diagnostyki i terapii, ze szczególnym uwzględnieniem roli i doświadczeń kardiologii prenatalnej oraz dokonań w tej dziedzinie w Polsce i na świecie. Pokazujemy także szybki rozwój współczesnych narzędzi diagnostycznych: USG, echokardiografii i innych technik obrazowych. Oryginalne publikacje powinny stanowić wkład w rozwój i uaktualnienie wiedzy medycznej. Adresatem prezentowanych artykułów są lekarze praktycy, przede wszystkim położnicy, neonatolodzy, kardiolodzy dziecięcy, genetycy, radiolodzy oraz studenci różnych wydziałów Uniwersytetu Medycznego, a także studenci prawa.
 3. Pismo ukazuje się w wersji drukowanej oraz elektronicznej, (rozszerzonej), która zawiera m.in. pliki avi: www.echoplodu.fetalecho.pl.
 4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
  • praca nie była wcześniej publikowana, wszyscy Autorzy zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodę na jego publikację w kwartalniku „Polska Kardiologia Prenatalna – Echo Płodu” (należy przesłać skan dokumentu zawierającego podpisy Autorów wraz z datami
  • na odrębnej stronie z tytułem pracy i listą wszystkich współautorów);
  • stosowne badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa;
  • w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Helsińskiej;
  • Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł uzyskali zgodę na wykorzystanie tych materiałów u autorów prac i w wydawnictwie, gdzie zostały opublikowane (Redakcja „Polskiej Kardiologii Prenatalnej – Echo Płodu” nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dopełnienie tych formalności).
 5. Jeśli badanie było sponsorowane lub współfinansowane, należy umieścić informację o źródle finansowania (np. badanie kliniczne, grant statutowy, instytucjonalny, MNiSW lub inne).
 6. Zgłoszenie pracy do druku w „Prenatal Cardiology” jest jednoznaczne z przekazaniem przez Autora (Autorów) prawa własności do tej pracy Wydawcy, którym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej. Każdy może kopiować, dystrybuować i wykorzystywać wydane artykuły zachowując cytowanie oryginalnego źródła. Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorskich przez autorów na rzecz czasopisma/wydawcy Wydawca ma wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 7. Nadesłane prace podlegają ocenie przez recenzentów. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu.
 8. Prace należy nadsyłać elektronicznie, w formacie plików tekstowych MS WORD 2003 lub nowszym (format pdf nie jest akceptowany). Objętość pracy nie powinna przekraczać 12 stron (w szczególnych sytuacjach Redakcja może jednak zwiększyć limit stron), w formacie A4, z podwójnymi odstępami między wierszami, czcionką Times New Roman o wymiarze 12 punktów, zachowując marginesy 2,5 cm z obu stron. Strony należy numerować kolejno, rozpoczynając od strony tytułowej, propozycje wyróżnienia tekstu należy zaznaczyć pismempogrubionym (bold).
 9. Tekst publikacji powinien składać się z następujących działów:
  • strona tytułowa w języku angielskim; • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim;
  • tekst artykułu w języku angielskim;
  • piśmiennictwo;
  • zdjęcia, tabele, ryciny;
  • opisy zdjęć, tabel i rycin w języku angielskim.
 10. Strona tytułowa. Na stronie tytułowej powinien znaleźć się: tytuł pracy w języku angielskim, pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy wraz z tytułem naukowym oraz numerem afiliacji w formie cyfr arabskich, nazwa ośrodka, z którego pochodzą autorzy pracy poprzedzona odpowiednim numerem afiliacji, adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym niezbędny adres mailowy), informacja o źródle zewnętrznego finansowania badania, jeśli takie miało miejsce.
 11. Streszczenie. Streszczenie pracy w języku angielskim (abstract), zawierające zwięzły opis omawianego zagadnienia. W pracach oryginalnych należy zastosować podział streszczenia na: cel (objectives), materiały i metody (materials and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Streszczenie nie może przekraczać 250 słów (prace oryginalne) lub 150 (prace poglądowe).
 12. Słowa kluczowe. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (3–5) w języku angielskim, w zgodzie z ogólnie przyjętą nomenklaturą Medical Subject Headings Index Medicus (wytyczne dostępne na stronie http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Redakcja zastrzega sobie prawo doboru słów kluczowych.
 13. Tekst artykułu. W pracach oryginalnych zalecany jest układ strukturalny artykułu z podziałem na: wstęp, cel, materiały i metody, wyniki, dyskusja i wnioski. W pracach poglądowych, opisach przypadków można zastosować inny układ podrozdziałów. Artykuły naukowe są recenzowane, następnie Autor ma możliwość wprowadzenia poprawek.
 14. Podziękowania. Dopuszcza się miejsce na podziękowania pod tekstem artykułu. Powinny one dotyczyć wyłącznie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do przeprowadzenia obserwacji/badania.
 15. Piśmiennictwo. Piśmiennictwo powinno być ułożone w kolejności cytowań – należy je umieszczać wyłącznie na końcu dokumentu, odnośniki do pozycji piśmiennictwa w tekście należy wpisywać w skrypcie górnym, np.: 1.. Przy tworzeniu publikacji zalecane jest korzystanie z piśmiennictwa spełniającego wymogi Evidence Based Medicine, przy cytowaniu pozycji artykułów z czasopism należy podać nazwiska wszystkich autorów pracy, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma według Index Medicus, rok wydania, numer tomu (rocznika) i strony artykułu. W przypadku źródeł dostępnych elektronicznie należy podać oprócz adresu także datę dostępu.
 16. Zdjęcia, tabele, ryciny. W pracach kazuistycznych konieczna jest dobrej jakości dokumentacja, ale nie przekraczająca liczby 6 zdjęć do wersji drukowanej. W wersji elektronicznej pisma możliwe jest zamieszczenie większej liczby zdjęć, w tym również plików ruchomych, w formacie avi. Grafikę i ryciny należy dostarczyć w postaci oddzielnych plików. Dopuszczalne formaty rysunków: TIFF, PDF, JPEG, PPT, DOC, DOCX, XLS, XSLX w rozmiarze do 10MB. Pliki powinny zawierać tylko jedną ilustrację pozbawioną podpisów czy też nagłówków. Wszystkie znaki oraz symbole powinny być wbudowane w rysunku, aby uniknąć błędów przy tłumaczeniu. Wysoka jakość ilustracji jest możliwa do uzyskania tylko wtedy, gdy Autor dostarczy Redakcji oryginalne pliki. Niewystarczająca jakość techniczna elementów graficznych może być podstawą do ich odrzucenia. Wydawca zastrzega sobie prawo tworzenia lub korekty wykresów na podstawiezałączonych danych.
 17. Opisy zdjęć, tabel, rycin. Do opisu rycin zaleca się stosowanie symboli oznaczonych kolejno liczbami, które objaśnione zostaną pod ryciną.
 18. Prace przygotowane zgodnie z wyżej określonymi zasadami prosimy umieszczać na portalu Prenatal Cardiology. Artykuł jest przesyłany do redakcji przez system obsługi manuskryptów na stronie www.echoplodu.fetalecho.pl. Autor musi założyć konto w systemie. Po jego aktywacji przez Administratora Serwisu może przesyłać artykuły. Pliki z fotografiami, obrazami, wykresami itd. powinny być zamieszczone w systemie czasopisma osobno w zakładce „Załączniki” i opisane w systemie w polu „Opis załącznika”.

Prof. Maria Respondek-Liberska, Redaktor Naczelna